Algemene voorwaarden van Mwar Consulting & Software Development

Artikel 1 Definities

  1. Mwar Consulting & Software Development: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Nederland onder dossiernummer XXX RSIN XXX
  2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mwar Consulting & Software Development een overeenkomst heeft afgesloten.
  3. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  4. Nettiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855
            (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.

Artikel 2 Toepasselijkheid / uitvoering

2.1    Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Mwar Consulting & Software Development zijn deze Algemene Voorwaarden van

toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2    Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Mwar Consulting & Software Development alleen bindend indien en voor zover deze door Mwar Consulting & Software Development uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3    Mwar Consulting & Software Development is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 3 Verplichtingen Mwar Consulting & Software Development

3.1    Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Mwar Consulting & Software Development dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2    Mwar Consulting & Software Development spant zich in om de gegevens die Opdrachtgever opslaat op de apparatuur van Mwar Consulting & Software Development zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

Opdrachtgever bepaalt de gewenste beschikbaarheid van de opgeslagen gegevens door het instellen van toegangsrechten. (zie ook artikel 15)

3.3    Mwar Consulting & Software Development spant zich in om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, indien mogelijk Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever

4.1    Opdrachtgever stelt Mwar Consulting & Software Development steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar IBAN-nummer.

4.2    Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van erotisch, mp3, warez, racistisch, discriminerend en elk ander materiaal dat wettelijk verboden is. Daarbij staat Mwar Consulting & Software Development het versturen van ongevraagde e-mail (SPAM) niet toe.

4.3    Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Mwar Consulting & Software Development, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Mwar Consulting & Software Development zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

4.4    Opdrachtgever vrijwaart Mwar Consulting & Software Development van alle juridische claims met betrekking tot de door Opdrachtgever opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.

4.5    Opdrachtgever zal zich houden aan de Nettiquette. (te vinden op het internet)

4.6    Zonder toestemming van Mwar Consulting & Software Development is het Opdrachtgever verboden de door Mwar Consulting & Software Development verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

4.7    Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

4.8    Mwar Consulting & Software Development heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, c.q. niet of slechts beperkt te leveren, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Mwar Consulting & Software Development niet na komt dan wel in stijl handelt met deze voorwaarden.

4.9    Opdrachtgever is verplicht voldoende materiaal te leveren aan Mwar Consulting & Software Development en haar voldoende medewerking te verlenen, zodat het Mwar Consulting & Software Development mogelijk gemaakt wordt de opdracht naar behoren uit te voeren.

4.10  Het door Opdrachtgever aan Mwar Consulting & Software Development geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Mwar Consulting & Software Development en opdrachtgever.

4.11  Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Mwar Consulting & Software Development, dat al het door Opdrachtgever aan Mwar Consulting & Software Development verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat Opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Mwar Consulting & Software Development te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

4.12  Opdrachtgever verklaart 18 jaar of ouder te zijn. Onder de 18 moet de ouder of voogd ondertekenen.

Artikel 5 Offertes

5.1    Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.2    Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Mwar Consulting & Software Development het recht de prijzen hierover aan te passen.

5.3    Offertes van Mwar Consulting & Software Development zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

5.4    Nadat de offerte is bevestigd door ondertekening van Opdrachtgever zal de opdracht worden gestart.

          Mwar Consulting & Software Development zal de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs factureren die vooraf zal moeten worden voldaan. De rest van de facturatie zal worden gestuurd nadat de opdracht volledig is afgeleverd tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 6 Prijzen

6.1    Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

6.2    Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Mwar Consulting & Software Development zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 7 Levertijd

7.1    De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Mwar Consulting & Software Development wordt ontvangen.

7.2    Door Mwar Consulting & Software Development opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3    Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8 Wijziging opdracht

8.1    Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

8.2    Indien Mwar Consulting & Software Development, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Mwar Consulting & Software Development gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Artikel 9 Rechten van intellectuele eigendom

9.1    Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mwar Consulting & Software Development of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

9.2    Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

9.3    Het is Mwar Consulting & Software Development toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Mwar Consulting & Software Development door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10 Ontwikkeling van programmatuur

10.1  Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Mwar Consulting & Software Development zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Opdrachtgever instaat.

10.2  Mwar Consulting & Software Development is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

10.3  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Opdrachtgever het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10.4  Mwar Consulting & Software Development heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

Artikel 11 Gebruiksrechten

11.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Mwar Consulting & Software Development Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.

11.2  Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever gebruikt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.4  Geleverde producten c.q. modules m.u.v. websites blijft te allen tijde eigendom van Mwar Consulting & Software Development en kan bij verhuizing niet worden meegenomen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.5  Updates voor aangeschafte modules c.q. pakketten zijn inbegrepen tot 3 jaar na oplevering van het pakket, mits anders schriftelijk is afgesproken. Security fixes zullen echter wel blijven volgen.

Nb. Het Content Management Systeem valt hier niet onder en wordt te allen tijde geüpdatet.

Artikel 12 Domeinnamen en IP-adressen

12.1  Indien is overeengekomen, dat Mwar Consulting & Software Development voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

12.2  Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Mwar Consulting & Software Development vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

12.3  Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Mwar Consulting & Software Development, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

12.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Opdrachtgever en Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart Mwar Consulting & Software Development tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Mwar Consulting & Software Development geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1  Zo lang Opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Mwar Consulting & Software Development.

13.2  In geval Opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Mwar Consulting & Software Development niet nakomt is Mwar Consulting & Software Development zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Mwar Consulting & Software Development op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14 Betalingsvoorwaarden

14.1  Opdrachtgever dient de door Mwar Consulting & Software Development uitgeschreven rekeningen via overboeking, iDeal dan wel automatische incasso te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 10 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

14.2  Alle door Mwar Consulting & Software Development uit de overeenkomst met Opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

14.3  Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

14.4  De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

14.5  In bovenstaande gevallen heeft Mwar Consulting & Software Development voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Mwar Consulting & Software Development vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Alle bedragen zijn exclusief 21 % B.T.W. en worden jaarlijks gefactureerd tenzij anders aangegeven.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1  Mwar Consulting & Software Development aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

15.2  De totale aansprakelijkheid van Mwar Consulting & Software Development wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 400 Euro.

15.3  Aansprakelijkheid van Mwar Consulting & Software Development voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde

          winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

15.4  Buiten de in artikel 15.2 genoemde gevallen rust op Mwar Consulting & Software Development geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mwar Consulting & Software Development.

15.5  De aansprakelijkheid van Mwar Consulting & Software Development wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Mwar Consulting & Software Development onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mwar Consulting & Software Development ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mwar Consulting & Software Development in staat is adequaat te reageren.

15.6  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mwar Consulting & Software Development meldt.

15.7  De aangeboden back-up service bij een hosting pakket is een gratis dienst. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend wanneer een back-up door hard of software falen niet is gemaakt.

15.8  Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor eigen data in welke vorm dan ook. Bij verlies van data van een afgenomen dienst van Mwar Consulting & Software Development is Mwar Consulting & Software Development hier niet verantwoordelijk voor. Opdrachtgever dient altijd zelf tenzij anders overeengekomen voor eigen gegevens back-up te zorgen. Dit geld voor elke dienst dat geleverd word door Mwar Consulting & Software Development!

15.9  Opdrachtgever vrijwaart Mwar Consulting & Software Development voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Mwar Consulting & Software Development geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

15.10   Mwar Consulting & Software Development is niet aansprakelijk voor welke soort van reclame(s) en of Spam(s) die de Opdrachtgever op één of meerdere e-mailadressen binnenkrijgt. Opdrachtgever vrijwaart Mwar Consulting & Software Development ook voor virussen, malware, spyware en phissing op de website of op de computer.

15.11   Wanneer de Opdrachtgever een e-mail bom stuurt, wordt hij per direct geblokkeerd op de server en gewaarschuwd dit ter voorkoming van eventuele schade op de server. Mwar Consulting & Software Development heeft het recht de gemaakte kosten op de Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Overmacht

16.1  In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mwar Consulting & Software Development door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Mwar Consulting & Software Development kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 17 Duur en beëindiging

17.1  De overeenkomst voor hosting diensten wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een opzegging vanuit uw klanten paneel steeds automatisch en stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.

          Opzeggingen per email en/of telefoon worden > nooit < mits anders overeengekomen met Opdrachtgever, in behandeling genomen, dit om fraude tegen te gaan.

17.2  Alle overeenkomsten voor scripting of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen.

17.3  De overeenkomst voor hosting diensten kan uitsluitend schriftelijk en aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 (twee) maand. Dit geldt ook voor verhuizingen van het domein of domeinnaam inclusief webhosting en alles wat hiermee te maken heeft.

17.4  Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Mwar Consulting & Software Development het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Mwar Consulting & Software Development op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 18 Geheimhouding

18.1  Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

18.2  Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

18.3  Indien de opdrachtgever zich niet aan de geheimhoudingsafspraken houdt, heeft Mwar Consulting & Software Development het recht de Opdrachtgever in gebreke te stellen en zal de gemaakte onkosten op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 20 Wijzigingen Algemene voorwaarden

20.1  Mwar Consulting & Software Development behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

20.2  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Mwar Consulting & Software Development of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20.3  Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 21 Slotbepalingen.

21.1  Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

21.2  Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

21.3  Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

21.4  Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

21.5  Deze voorwaarden zijn te allen tijde na te lezen op de website van Mwar Consulting & Software Development en moeten up-to-date zijn met de laatste aanpassingen die bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.